Polityka AML/CFT


1. POLITYKA FIRMY

Zgodnie z Polityką AML, firma Netgame Entertainment N.V. (dalej "Firma") zakazuje i aktywnie prowadzi walkę z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i zapobiega wszelkiej działalności przestępczej przyczyniającej do prania pieniędzy lub wsparcia działalności terrorystycznej. Firma dąży do przestrzegania wszystkich wymogów, zgodnie z przepisami obowiązującymi w jurysdykcjach członków Unii Europejskiej, w których Firma prowadzi działalność, zgodnie z Dyrektywą 2005/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 roku, w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz nadchodząca czwarta Dyrektywa w sprawie prania pieniędzy.

Pranie pieniędzy ogólnie definiuje się jako działanie mające na celu ukrycie prawdziwych źródeł przychodów, uzyskanych drogą działalności przestępczej tak, aby wydawały się za uzyskana z źródeł legalnych lub stanowią uzasadnione aktywy.

Finansowanie terroryzmu nie może obejmować dochodów pochodzących z działalności przestępczej, lecz raczej próbę ukrywania źródła pochodzenia funduszy lub ich zamierzonego wykorzystania, które mogą mieć cele przestępcze. Legitymuje źródła stanowią kluczową różnicą pomiędzy finansującymi terroryzm, a tradycyjnymi organizacjami przestępczymi.

Chociaż motywacja różni się między tradycyjnymi osobami zajmującymi się praniem pieniędzy a finansistami terrorystów, rzeczywiste metody wykorzystywane do finansowania operacji terrorystycznych mogą być takie same lub podobne do metod stosowanych przez innych przestępców w celu prania pieniędzy. Finansowanie ataków terrorystycznych nie zawsze wymaga dużych sum pieniędzy, a transakcje z nimi związane mogą mogą być łatwo dokonane.

2. ZASADY POLITYKI

2.1 Firma nieustannie realizuje skuteczne procedury wewnętrzne i mechanizmy zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu minimalizacji i zarządzania ryzykiem, takim jak ryzyko utraty reputacji, ryzyko prawne i ryzyko regulacyjne. Zobowiązuje się również do wypełniania obowiązków społecznych zapobiegać poważnym przestępstwom i nie dopuszczać do nadużywania systemów w celu wspierania nielegalnych działań i owych przestępstw.

2.2 Spółka będzie podejmować wszelkich starań, aby na bieżąco być poinformowaną o rozwoju sytuacji na poziomie krajowym i międzynarodowym w zakresie wszelkich inicjatyw mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Musi zawsze chronić swoją reputację oraz pilnować siebie i swoją działalność od ewentualnych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, finansowaniaem działalności terrorystycznej i innych działań przestępczych.

2.3 Zasady, procedury i kontrole wewnętrzne Firmy są stworzone w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami, dyrektywami i regułami dotyczącymi jej działalności. Będą one regularnie przeglądane, weryfikowane i aktualizowane, aby zapewnić odpowiednie procedury, polityki i kontrolę wewnętrzną.

3. PROGRAM IDENTYFIKACJI GRACZA

3.1 Firma podejmie racjonalne kroki w celu ustalenia tożsamości każdej osoby, której będą dostarczane usługi (dalej "Gracze"). Proces rejestracji Graczy przewidziany jest w Ogólnych Warunkach i opiera się o dochowanie należytej staranności w trakcie otwarcia konta użytkownika.

3.2 Firma będzie stale przechowywać bezpieczną onlie listę wszystkich zarejestrowanych graczy, a informacje i dokumenty będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi w zakresie ochrony danych przepisami.

3.3 Firma będzie zbierać od każdego użytkownika pewną minimalną informację umożliwiającą identyfikację Gracza, który chce otworzyć konto. Firma nie będzie akceptować prób otwarcia anonimowych kont lub kont pod fikcyjnymi nazwami, tak aby prawdziwy właściciel nie był znany. Wymagane informacje będą zawierały co najmniej:

a. Data urodzenia gracza (pokazująca, że gracz ma ponad osiemnaście (18);

b. Imię i nazwisko gracza;

c. Miejsce zamieszkania gracza;

d. Prawdziwy adres e-mail gracza;

e. Aktualny numer telefonu gracza.

3.4 Dokumenty, potwierdzające uzyskaną informację identyfikacyjną, mogą być wymagane, gdy istnieje ryzyko lub niepewność co do dostarczonych wcześniej informacji i przed każdą płatnością przekraczającą 300 EUR na raz lub gdy wpłaty na konto przekraczają 300 EUR. Dokumenty te powinny zawierać, o ile jest to dozwolone w zakresie właściwych przepisów ochrony danych:

a. Kopię ważnego dowodu osobistego lub paszportu;

b. Potwierdzenie adresu zamieszkania.

3.5 Firma może uzupełnić korzystanie z dowodów, za pomocą innych środków, które mogą obejmować:

a. Niezależną weryfikację tożsamości gracza poprzez porównywanie informacji dostarczonych przez Gracza z informacjami uzyskanymi od agencji raportującej, jakiejkolwiek publicznej bazy danych lub innego źródła;

b. Sprawdzanie zaświadczeń z instytucjami finansowymi;

c. Uzyskanie sprawozdania finansowego.

3.6 Firma poinformuje odpowiednich Graczy, że może ubiegać się o informacje identyfikacyjne w celu zweryfikowania tożsamości gracza i weryfikacji pod względem obecności w uznanych przez urząd “czarnych listach” (na przykład, OFAC) lub w międzynarodowych listach, zawierających osób podejrzanych o terroryzm (na przykład za pośrednictwem Unii Europejskiej), które są dostarczone co miesiąc.

3.7 Jeśli gracz figuruje lub pojawia się na liście (osób podejrzanych o terroryzm lub innych poddanych sankcjom osób), Firma podejmie odpowiednie kroki, aby natychmiast zamrozić i / lub usunąć konto gracza.

3.8 Jeśli jakiekolwiek istotne dane osobowe Gracza ulegną zmianie, wymagane będą dodatkowe dokumenty weryfikacyjne.

4. POZNAJ SWOJEGO KLIENTA/ DUE DILIGENCE

4.1 Spółka będzie monitorować działania konta ze szczególną uwagą i, o ile to możliwe, szukać celu wszelkich bardziej złożonych lub dużych transakcji, a także śledzić jakiekolwiek transakcje, podejrzane o ich związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

4.2 Parametry, które sygnalizują o możliwym praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu, obejmują, ale ale nie ograniczają się do:

a. Przelewy dokonane bez wyraźnego powodu do/ ze strefy offshore lub z lokalizacji geograficznej o podwyższonym ryzyku.

b. Wiele małych wpłat lub depozytów dokonywanych za pomocą czeków i przekazów pieniężnych, które zostały natychmiast wycofane.

c. Niewyjaśniona nadaktywność, powtarzające się, niezwykle duża, o nietypowych wzorach lub bez określonego celu.

4.3 Firma nie będzie akceptować gotówkowych lub nieelektronicznych płatności od Graczy. Środki mogą być otrzymywane wyłącznie za pomocą jednej z następujących metod: za pośrednictwem kart kredytowych, kart debetowych, przelewów elektronicznych, czeków przelewowych i innych metod zatwierdzonych przez odpowiednie reguły.

4.4 Firma będzie dokonywać wypłaty wygranych lub zwrotów wyłącznie na konto, z którego były dokonane wpłaty, jeśli to możliwe.

4.5 Przekazywanie środków pomiędzy kontami Graczy jest zabronione.

4.6 W tym zakresie, w jakim Firma wykorzystuje stronę trzecią do przetwarzania i rejestrowania płatności na rzecz gracza i z jego konta, ona zapewnia, że usługodawca posiada systemy monitorowania transakcji, które pozwolą na kontrolę transakcji zgodnie z przepisami i obowiązującym prawem.